Privacy Policy

Privacy Policy

De Belangenvereniging Massage en Sportverzorging “Ron Molders” (de vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensverwerking ic de secretaris van de vereniging.

Uw persoonsgegevens worden door vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van een ledenadministratie.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Algemene berichten worden per post of e-mail verstuurd of zijn te downloaden van de site. Specifieke informatie is beschermd en toegankelijk met een wachtwoord uitsluitend voor leden. De secretaris van de vereniging is aangewezen als de functionaris gegevensverwerking.

De gegevens betreffen:

Naam, adres, postcode, woonplaats, geb dat, telefoonnummer, emailadres en lidmaatschapnummer.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan verzoeken.

Van leden die opgezegd hebben worden na 1 jaar de gegevens gewist. De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden digitaal opgeslagen door het secretariaat. Indien niet meer relevant worden de gegevens direct verwijderd. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De leden zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun aangeboden gegevens. Wijzigingen moeten door de leden kenbaar gemaakt worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Web site

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij de Belangenvereniging Massage en Sportverzorging “Ron Molders”. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen zonder voorafgaande toestemming van de BMS Ron Molders. Wij maken geen gebruik van cookies

De Vereniging behoudt zicht het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

info@bms-palaestra.nl

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Word lid van het netwerk van BMS Ron Molders

Kennis en ervaringen uitwisselen met collega's,
Nieuwe vrienden maken en toegang tot heel veel informatie over het vak...